Vedtægter

Vedtægter for Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub

Vedtægter for Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub

§ 1. Navn og hjemsted 

 § 1.1 Foreningens navn er: Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Formål

§ 2.1 Foreningens hovedformål er at drive en ishockey-, rullehockey og kunstskøjteklub i Ørestad med et primært fokus på motion, klubfællesskab og personlig sportslig udvikling for alle. Klubben skal drives åbent, transparent og demokratisk i et forpligtende fællesskab, der tager udgangspunkt i idealet om ”foreningsdanmark” for derigennem at bidrage til at øge medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfunds- og foreningslivet. Glæden ved sport, kammeratskab og fællesskab er udgangspunktet for hele foreningens virke.

§ 2.2 Foreningen søges optaget i Danmarks Ishockey Union og Dansk Skøjte Union og kan deltage i unionernes stævne- og turneringsaktivitet.

§ 2.3 Skøjteafdelingen og ishockeyafdelingen kan hver for sig optræde i beklædning og i turneringssammenhæng med et navn godkendt af bestyrelsen.

§ 2.4 Klubben består ved stiftelsen af en fælles del, en skøjteafdeling, en børne- og ungdomsishockeyafdeling og en senior ishockeyafdeling. Afdelingerne får hvert sit delbudget på generalforsamlingen. Hver afdelings bestyrelsesmedlem fremlægger økonomisk status på bestyrelsesmøderne.

§ 2.5 Foreningen kan give tilladelse til at en professionel eliteklub spiller under foreningens navn og logo. En sådan eliteklub må ikke være økonomisk eller juridisk forbundet med foreningen.

§ 3. Medlemskab og kontingent

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og som tilslutter sig foreningens formål, dog jf. §3.6 og §3.7. Der kan være et indmeldelsesgebyr. Nye medlemmer kan gratis prøve at deltage i foreningens aktiviteter i én prøveperiode på 2 uger regnet fra første deltagelse i træning, herefter skal det nye medlem betale kontingent, der fastsættes efter reglerne i § 3.3 og §3.4. Der findes et særligt passivt medlemsskab uden stemmeret og med en særlig kontingentsats. Målmænd, ulønnede trænere og andre frivillige kan få nedsat kontingent, hvis bestyrelsen beslutter dette, denne kontingentfritagelse fratager ikke medlemmet sin stemmeret.

§ 3.2 Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. Medlemmet oplyser en gyldig emailadresse, som de er forpligtet til at holde opdateret. Udmeldelse skal ske skriftligt inden sæsonstart den 1. august, eller inden 1. januar for forårssæsonen, allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 3.3 Kontingentet betales for en hel eller en halv sæson forud og skal betales ved sæsonstart. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give medlemmer lov til at betale i rater over sæsonen. Besked om kontingentets størrelse og betalingsfrist udsendes pr. e-mail til foreningens medlemmer efter den ordinære generalforsamling. Ved indmeldelse i løbet af sæsonen betales der et kontingent, der nedsættes forholdsmæssigt til den resterende del af sæsonen. Kontingenter kan også betales via erhvervssponsorat med mindst det dobbelte beløb.

§ 3.4 Kontingentstrukturen og -satserne fastsættes af generalforsamlingen og skal altid kunne findes på foreningens hjemmeside.

§ 3.5 Medlemmer i kontingentrestance kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og kan udmeldes administrativt af bestyrelsen.

§ 3.6 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, ordensregler eller på anden vis modarbejder foreningen eller udviser en ikke acceptabel adfærd på eller uden for isen, kan bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Eksklusionen skal ske skriftligt og være sagligt begrundet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling, hvor eksklusionen skal bekræftes med ⅔ flertal, hvilket dog ikke har opsættende virkning. Kontingent tilbagebetales ikke ved eksklusion.

§ 3.7 Foreningen kan lukke midlertidigt for optagelse af nye medlemmer i klubben eller på enkelte hold, hvis man skønner, at man ikke kan opfylde foreningens formål på forsvarlig vis med den istid og antallet af trænere foreningen har til rådighed.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kontingentbetalende medlemmer og enkeltpersoner inviteret af bestyrelsen har adgang til GF.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder ved opslag på foreningens medlemsside og på email til alle medlemmer til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1 maj.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab 5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingentsatser for følgende sæson 6. Indkomne forslag skal være indkommet senest 7 dage før generalforsamlingen og tilgå foreningens medlemmer ved opslag på foreningens medlemsside og på email til alle medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen. 7. Valg til bestyrelse, 1. og 2. suppleant. 8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 9. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med undtagelse af vedtægtsændringer, eksklusion af medlemmer og beslutning om foreningens opløsning.

§ 4.5 Medlemmer, som ikke er i kontingentrestance er stemmeberettigede. Medlemmer der er 16 år eller ældre kan selv møde og stemme. Medlemmer under 18 år kan møde ved eller med forældre/værge. Forældre/værger til flere medlemmer under 18 år kan stemme på vegne af hvert barn.

§ 4.6 Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes pr. fuldmagt, således af én stemmeberettiget maksimalt kan medbringe én fuldmagt. Familier med flere børn kan afgive samlet fuldmagt og stemme for alle familiemedlemmer.

§ 4.7 Referater af foreningens generalforsamlinger inkl. tilhørende bilag skal offentliggøres på foreningens medlemsside og udsendes på email senest 10 dage efter generalforsamlingen er afholdt.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 3, herudover vælger generalforsamlingen en 1. og en 2. suppleant.

Klubbens forskellige afdelinger skal til enhver tid tilbydes en plads i bestyrelsen. Valgbar til bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen på mindst 18 år. Valgbar er ligeledes forældre/værger til medlemmer under 18 år. Afgår bestyrelsesmedlemmer i tiden mellem to generalforsamlinger, skal hhv. 1. suppleanten og 2. suppleanten indsuppleres. Afgår yderligere bestyrelsesmedlemmer og antallet af bestyrelsesmedlemmer er under 5, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst det ene punkt at vælge nye bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter.

§ 5.3 Foreningens bestyrelse og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med formand, næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Den til enhver tid gældende forretningsorden skal være tilgængelig på foreningens medlemsside. Der skal som minimum afholdes bestyrelsesmøder hvert kvartal, hvor medlemssituationen og foreningens økonomi (herunder kasseopgørelse og budgetopfølgning) skal være faste punkter. Formanden indkalder pr. e-mail til bestyrelsesmøderne før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden. Dato og dagsorden for bestyrelsesmødet offentliggøres på medlemssiden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede og træffer beslutninger ved simpelt flertal. I ekstraordinære situationer kan et bestyrelsesmedlem deltage pr. telefon eller via videokonference.

§ 5.5 En repræsentant for bestyrelsen mødes minimum en gang i kvartalet med holdledere og trænere til diskussion af betingelserne for holdene. Disse møder skal indkaldes, så holdledere og trænere kan få reel indflydelse på fordeling af istider og andre ressourcer i klubben. Hvert hold udpeger sin egen holdleder ved simpelt flertal og meddeler dette til bestyrelsen.

§ 5.6 Beslutningsreferater fra alle bestyrelsesmøder kan rekvireres af medlemmer hos bestyrelsen. Eventuelle personsager skal anonymiseres. Referater godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde eller i skriftlig proces.

§ 5.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege ansvarlige for de forskellige dele af foreningens virke. Der skal som minimum være et udvalg for hver afdeling, som forvalter afdelingens økonomi mellem bestyrelsesmøder. Medlemmerne af udvalgene behøver ikke at være medlemmer af foreningen, men vil som udgangspunkt være værger til foreningens børne- og ungdomsmedlemmer, voksne medlemmer, holdledere eller trænere. Der kan eksempelvis være tale om at nedsætte ungdomsudvalg, sportsudvalg, aktivitetsudvalg, sponsorudvalg m.v.

§ 5.8 Hverken bestyrelsen eller medlemmer af udvalg kan modtage fast vederlag fra foreningen. Der kan dog efter beslutning i bestyrelsen ydes refusion for direkte udgifter i forbindelse med arbejdet for foreningen (eksempelvis dækning af transportudgifter,udgifter til udstyr eller øvrige udgifter i forbindelse med foreningens virke). Der kan dog ydes honorar til foreningens trænere og sportschef samt refusion af de direkte udgifter de måtte have i forbindelse med deres trænergerning (herunder træningstøj og –udstyr, transportomkostninger og kursusudgifter).

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen kan tegnes både af formanden og kassereren hver for sig. Den øvrige bestyrelse skal skriftligt orienteres om køb over 2.000 kr. senest en uge efter købet. Alle indkøb over 5.000 skal godkendes forud af bestyrelsen.

§ 6.2 Hver for sig kan både formand og kasserer råde over betalingskort/VisaDankort eller lignende samt netbank til foreningens bankkonto. Dette gælder ligeledes tegning af foreningen via NemID, DIUs it-systemer (herunder men ikke begrænset til SportsAdmin), Københavns kommunens it-løsninger på folkeoplysningsområdet (herunder men ikke begrænset til Interbook), SKAT samt Rigspolitiets løsninger vedr. børneattester.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller oprettelse af kreditfacilitet (dog ikke betalingskort og/eller kreditkort) kræves dog underskrift af den samlede bestyrelse.

§ 7. Vedtægtsændringer

§ 7.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Det er kun generalforsamlingen, der kan ændre på foreningens vedtægter.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis det skønnes nødvendigt, eller ved skriftlig begæring af mindst 30 stemmeberettigede medlemmer. Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel til afholdelse senest 14 dage efter begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal ske via opslag på foreningens medlemsside og i email til medlemmerne.

§ 9. Regnskab og økonomi

§ 9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9.2 Det reviderede regnskab samt det kommende års budget skal være offentliggjort på foreningens medlemsside og sendes med email til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§ 9.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn og kontrol af bilag og indberetninger kan finde sted, når revisoren ønsker det. Revisoren må ikke sidde i bestyrelsen eller være samboende/i familie med et bestyrelsesmedlem. De til enhver tid gældende bestemmelser og retningslinjer fra Københavns Kommune vedr. foreningers revision skal følges.

§ 9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 9.5 Foreningen fører en eller flere bankkonti, hvor alle udgifter betales fra og indtægter indsættes. Der kan dog også være en mindre kontantbeholdning, hvis bestyrelsen finder det nødvendigt for den praktiske afvikling af eksempelvis arrangementer.

§ 9.6 Foreningens økonomi fordeles ved vedtagelse af budgettet på generalforsamling på fællesbudget og afdelingerne. Fordelingen skal afspejle evt specifikke tilskud og sponsoraftaler. 25% procent af et holds eller afdelings individuelt indgåede sponsoraftaler tilgår fælleskassen. 75% fordeles af afdelingen. Hver afdeling har sin egen opgørelse i foreningens samlede regnskab.

§ 10. Opløsning

§ 10.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den ekstraordinære generalforsamlings fremmødte stemmeberettigede medlemmer. Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål i form af idrætsforeninger i Ørestad alternativt andre steder i Københavns kommune.

København den 21. januar 2018

Senest ændret den 30. april 2019

 

Download vedtægter her