Vedtægter

Vedtægter for Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub


§ 1. Navn og hjemsted


§ 1.1 Foreningens navn er: Ørestad Skøjte- og Ishockeyklub

§ 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune

§ 2. Formål

§ 2.1 Foreningens hovedformål er at drive en ishockey-, rullehockey og kunstskøjteklub i
Ørestad med et primært fokus på motion, klubfællesskab og personlig sportslig udvikling for
alle. Klubben skal drives åbent, transparent og demokratisk i et forpligtende fællesskab, der
tager udgangspunkt i idealet om ”foreningsdanmark” for derigennem at bidrage til at øge
medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret
i samfunds- og foreningslivet. Glæden ved sport, kammeratskab og fællesskab er
udgangspunktet for hele foreningens virke.

§ 2.2 Foreningen søges optaget i Danmarks Ishockey Union og Dansk Skøjte Union og kan
deltage i unionernes stævne- og turneringsaktivitet.

§ 2.3 Skøjteafdelingen og ishockeyafdelingen kan hver for sig optræde i beklædning og i
turneringssammenhæng med et navn godkendt af bestyrelsen.

§ 2.4 Klubben består ved stiftelsen af en fælles del, en skøjteafdeling, en børne- og
ungdomsishockeyafdeling og en senior ishockeyafdeling. Afdelingerne får hvert sit delbudget
på generalforsamlingen. Hver afdelings bestyrelsesmedlem fremlægger økonomisk status
på bestyrelsesmøderne.

§ 2.5 Foreningen kan give tilladelse til at en professionel eliteklub spiller under foreningens
navn og logo. En sådan eliteklub må ikke være økonomisk eller juridisk forbundet med
foreningen.

§ 3. Medlemskab og kontingent

§ 3.1 Foreningen optager som medlem enhver, som har betalt kontingent til foreningen og
som tilslutter sig foreningens formål, dog jf. §3.6 og §3.7. Der er et indmeldelsesgebyr. Nye
medlemmer kan gratis prøve at deltage i foreningens aktiviteter i én prøveperiode på 2 uger
regnet fra første deltagelse i træning, herefter skal det nye medlem betale kontingent, der
fastsættes efter reglerne i § 3.3 og §3.4. Der findes et særligt passivt medlemsskab uden
stemmeret og med en særlig kontingentsats.
Målmænd, ulønnede trænere og andre frivillige kan få nedsat kontingent, hvis bestyrelsen
beslutter dette, denne kontingentfritagelse fratager ikke medlemmet sin stemmeret.


§ 3.2 Indmeldelse skal ske via foreningens hjemmeside. Medlemmet oplyser en gyldig
emailadresse, som de er forpligtet til at holde opdateret. Udmeldelse skal ske skriftligt inden
sæsonstart den 1. august, allerede betalt kontingent tilbagebetales ikke.

§ 3.3 Kontingentet betales for en hel eller en halv sæson forud og skal betales ved
sæsonstart. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde give medlemmer lov til at betale i rater over
sæsonen. Besked om kontingentets størrelse og betalingsfrist udsendes pr. e-mail til
foreningens medlemmer efter den ordinære generalforsamling. Ved indmeldelse i løbet af
sæsonen betales der et kontingent, der nedsættes forholdsmæssigt til den resterende del af
sæsonen. Kontingenter kan også betales via erhvervssponsorat med mindst det dobbelte
beløb.

§ 3.4 Kontingentstrukturen og -satserne fastsættes af generalforsamlingen og skal altid
kunne findes på foreningens hjemmeside.

§ 3.5 Medlemmer i kontingentrestance kan ikke deltage i foreningens aktiviteter og kan
udmeldes administrativt af bestyrelsen.

§ 3.6 Hvis et medlem overtræder foreningens vedtægter, ordensregler eller på anden vis
modarbejder foreningen eller udviser en ikke acceptabel adfærd på eller uden for isen, kan
bestyrelsen vælge at ekskludere medlemmet. Eksklusionen skal ske skriftligt og være sagligt
begrundet. Medlemmet kan anke eksklusionen på førstkommende generalforsamling, hvor
eksklusionen skal bekræftes med ⅔ flertal, hvilket dog ikke har opsættende virkning.
Kontingent tilbagebetales ikke ved eksklusion.

§ 3.7 Foreningen kan lukke midlertidigt for optagelse af nye medlemmer i klubben eller på
enkelte hold, hvis man skønner, at man ikke kan opfylde foreningens formål på forsvarlig vis
med den istid og antallet af trænere foreningen har til rådighed.

§ 4. Generalforsamlingen

§ 4.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Kontingentbetalende
medlemmer og enkeltpersoner inviteret af bestyrelsen har adgang til GF.

§ 4.2 Bestyrelsen indkalder ved opslag på foreningens medlemsside og på email til alle
medlemmer til generalforsamlingen med mindst 14 dages varsel. Ordinær generalforsamling
afholdes hvert år inden 1 maj.

§ 4.3 Dagsorden for ordinær generalforsamling skal som minimum indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
5. Fremlæggelse og godkendelse af budget og kontingentsatser for følgende sæson
6. Indkomne forslag skal være indkommet senest 7 dage før generalforsamlingen og
tilgå foreningens medlemmer ved opslag på foreningens medlemsside og på email til
alle medlemmer senest 3 dage før generalforsamlingen.
7. Valg til bestyrelse, 1. og 2. suppleant.
8. Valg af intern revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

§ 4.4 Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal med
undtagelse af vedtægtsændringer, eksklusion af medlemmer og beslutning om foreningens
opløsning.

§ 4.5 Medlemmer, som ikke er i kontingentrestance er stemmeberettigede. Medlemmer der
er 16 år eller ældre kan selv møde og stemme. Medlemmer under 18 år kan møde ved eller
med forældre/værge. Forældre/værger til flere medlemmer under 18 år kan stemme på
vegne af hvert barn.

§ 4.6 Hvert medlem har én stemme. Der kan stemmes pr. fuldmagt, således af én
stemmeberettiget maksimalt kan medbringe én fuldmagt. Familier med flere børn kan afgive
samlet fuldmagt og stemme for alle familiemedlemmer.

§ 4.7 Referater af foreningens generalforsamlinger inkl. tilhørende bilag skal offentliggøres
på foreningens medlemsside og udsendes på email senest 10 dage efter
generalforsamlingen er afholdt.

§ 5. Foreningens bestyrelse

§ 5.1 Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af
generalforsamlingen.

§ 5.2 Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, dog mindst 5, herudover vælger
generalforsamlingen en 1. og en 2. suppleant.
Klubbens forskellige afdelinger skal til enhver tid tilbydes en plads i bestyrelsen. Valgbar til
bestyrelsen er alle medlemmer af foreningen på mindst 18 år. Valgbar er ligeledes
forældre/værger til medlemmer under 18 år. Afgår bestyrelsesmedlemmer i tiden mellem to
generalforsamlinger, skal hhv. 1. suppleanten og 2. suppleanten indsuppleres. Afgår
yderligere bestyrelsesmedlemmer og antallet af bestyrelsesmedlemmer er under 5, skal der
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med mindst det ene punkt at vælge nye
bestyrelsesmedlemmer og/eller suppleanter.

§ 5.3 Foreningens bestyrelse og suppleanter er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted.

§ 5.4 Bestyrelsen konstituerer sig selv efter hver generalforsamling med formand,
næstformand og kasserer og fastsætter selv sin forretningsorden. Den til enhver tid
gældende forretningsorden skal være tilgængelig på foreningens medlemsside. Der skal
som minimum afholdes bestyrelsesmøder hvert kvartal, hvor medlemssituationen og
foreningens økonomi (herunder kasseopgørelse og budgetopfølgning) skal være faste
punkter. Formanden indkalder pr. e-mail til bestyrelsesmøderne før mødets afholdelse med
angivelse af dagsorden. Dato og dagsorden for bestyrelsesmødet offentliggøres på
medlemssiden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til
stede og træffer beslutninger ved simpelt flertal. I ekstraordinære situationer kan et
bestyrelsesmedlem deltage pr. telefon eller via videokonference.

§ 5.5 En repræsentant for bestyrelsen mødes minimum en gang i kvartalet med holdledere
og trænere til diskussion af betingelserne for holdene. Disse møder skal indkaldes, så
holdledere og trænere kan få reel indflydelse på fordeling af istider og andre ressourcer i
klubben.
Hvert hold udpeger sin egen holdleder ved simpelt flertal og meddeler dette til bestyrelsen.

§ 5.6 Beslutningsreferater fra alle bestyrelsesmøder skal offentliggøres på foreningens
medlemsside senest 10 dage efter bestyrelsesmødet er afholdt. Evt. personsager skal
anonymiseres. Referater godkendes på efterfølgende bestyrelsesmøde.

§ 5.7 Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og udpege ansvarlige for de forskellige dele af
foreningens virke. Der skal som minimum være et udvalg for hver afdeling, som forvalter
afdelingens økonomi mellem bestyrelsesmøder. Medlemmerne af udvalgene behøver ikke at
være medlemmer af foreningen, men vil som udgangspunkt være værger til foreningens
børne- og ungdomsmedlemmer, voksne medlemmer, holdledere eller trænere. Der kan
eksempelvis være tale om at nedsætte ungdomsudvalg, sportsudvalg, aktivitetsudvalg,
sponsorudvalg m.v.

§ 5.8 Hverken bestyrelsen eller medlemmer af udvalg kan modtage fast vederlag fra
foreningen. Der kan dog efter beslutning i bestyrelsen ydes refusion for direkte udgifter i
forbindelse med arbejdet for foreningen (eksempelvis dækning af transportudgifter,udgifter til
udstyr eller øvrige udgifter i forbindelse med foreningens virke). Der kan dog ydes honorar til
foreningens trænere og sportschef samt refusion af de direkte udgifter de måtte have i
forbindelse med deres trænergerning (herunder træningstøj og –udstyr,
transportomkostninger og kursusudgifter).

§ 6. Tegningsret

§ 6.1 Foreningen kan tegnes både af formanden og kassereren hver for sig. Den øvrige
bestyrelse skal skriftligt orienteres om køb over 2.000 kr. senest en uge efter købet. Alle
indkøb over 5.000 skal godkendes forud af bestyrelsen.

§ 6.2 Hver for sig kan både formand og kasserer råde over betalingskort/VisaDankort eller
lignende samt netbank til foreningens bankkonto. Dette gælder ligeledes tegning af
foreningen via NemID, DIUs it-systemer (herunder men ikke begrænset til SportsAdmin),
Københavns kommunens it-løsninger på folkeoplysningsområdet (herunder men ikke
begrænset til Interbook), SKAT samt Rigspolitiets løsninger vedr. børneattester.

§ 6.3 Ved køb, pantsætning eller salg af fast ejendom samt optagelse af lån eller oprettelse
af kreditfacilitet (dog ikke betalingskort og/eller kreditkort) kræves dog underskrift af den
samlede bestyrelse.

§ 7. Vedtægtsændringer

§ 7.1 Vedtægtsændringer kræver et flertal på 2/3 af generalforsamlingens fremmødte
stemmeberettigede medlemmer. Det er kun generalforsamlingen, der kan ændre på
foreningens vedtægter.

§ 8. Ekstraordinær generalforsamling

§ 8.1 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, hvis det skønnes
nødvendigt, eller ved skriftlig begæring af mindst 30 stemmeberettigede medlemmer.
Indkaldelse skal ske med mindst 7 dages varsel til afholdelse senest 14 dage efter
begæringens fremsættelse. Indkaldelsen skal ske via opslag på foreningens medlemsside
og i email til medlemmerne.

§ 9. Regnskab og økonomi

§ 9.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 9.2 Det reviderede regnskab samt det kommende års budget skal være offentliggjort på
foreningens medlemsside og sendes med email til medlemmerne senest 14 dage før den
ordinære generalforsamling.

§ 9.3 Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt
kasseeftersyn og kontrol af bilag og indberetninger kan finde sted, når revisoren ønsker det.
Revisoren må ikke sidde i bestyrelsen eller være samboende/i familie med et
bestyrelsesmedlem. De til enhver tid gældende bestemmelser og retningslinjer fra
Københavns Kommune vedr. foreningers revision skal følges.

§ 9.4 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid
tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen
personlig hæftelse.

§ 9.5 Foreningen fører en eller flere bankkonti, hvor alle udgifter betales fra og indtægter
indsættes. Der kan dog også være en mindre kontantbeholdning, hvis bestyrelsen finder det
nødvendigt for den praktiske afvikling af eksempelvis arrangementer.

§ 9.6 Foreningens økonomi fordeles ved vedtagelse af budgettet på generalforsamling på
fællesbudget og afdelingerne. Fordelingen skal afspejle evt specifikke tilskud og
sponsoraftaler. 25% procent af et holds eller afdelings individuelt indgåede sponsoraftaler
tilgår fælleskassen. 75% fordeles af afdelingen.
Hver afdeling har sin egen opgørelse i foreningens samlede regnskab.

§ 10. Opløsning

§ 10.1 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 3/4 af generalforsamlingens eller den
ekstraordinære generalforsamlings fremmødte stemmeberettigede medlemmer.
Opløsningen skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.

§ 10.2 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige
formål i form af idrætsforeninger i Ørestad alternativt andre steder i Københavns kommune.
København den 21 januar 2018

Vedtægter download